ik ben een werkgever ik ben een werknemer
pay-off Passus Advies

Kennissessie “Werken aan het eerste spoor tijdens re-integratie”

In de dagelijkse praktijk ervaren adviseurs en accountmanagers van Passus dat er in veel verzuimdossiers regelmatig te weinig aandacht is (geweest) voor de begeleiding van medewerkers in het eerste spoor. Vanuit de Arbodienst wordt vaak vooral aangestuurd op het proces en minder op de inhoud. Binnen een afdeling HR ontbreekt het veelal aan tijd en leidinggevenden zijn niet altijd even goed in staat om de re-integratie in het eerste spoor en verzuimgesprekken daarover vorm en inhoud te geven. Zonde, langdurig verzuim is immers kostbaar en goed gekwalificeerd personeel wordt steeds schaarser. Behoud van medewerkers wordt daarom steeds belangrijker.

Met bovenstaande constateringen als basis, organiseerden wij recentelijk op ons nieuwe hoofdkantoor in Waardenburg een interactieve kennissessie “re-integratie eerste spoor” voor klanten en relaties. Onder leiding van directeur en dagvoorzitter Casper Robben en accountmanager en medeorganisator Kristel van Gent zijn ervaringen met betrekking tot de invulling van de begeleiding in het eerste spoor met elkaar gedeeld.  Daarnaast hebben de deelnemers en medewerkers van Passus kennis, praktijkvoorbeelden en ideeën met elkaar uitgewisseld.

Na een plenair gedeelte, waarin de aanleiding, de doelen en de mogelijke wijzen van aanpak in het eerste spoor begeleiding de revue passeerden, zijn de aanwezigen in drie groepen uit elkaar gegaan om met elkaar te sparren over een drietal stellingen met betrekking tot het verloop van en de begeleiding gedurende het eerste ziektejaar.

In de terugkoppelingen vanuit de groepen werd opgemerkt dat de begeleiding van medewerkers bij re-integratie in het eerste spoor in veel organisaties en in veel gevallen eerder, beter en efficiënter kan. Oprechte aandacht voor de medewerker, duidelijke en frequente communicatie en het behouden van een goede verstandhouding met de medewerker werden aangemerkt als een belangrijk aandachtspunt. Ook de ondersteuning van leidinggevenden bij de uitvoering van de begeleiding werd als een prioriteit gezien als het gaat om een goede aanpak in het eerste spoor .

De conclusie: een vroegtijdige aanpak van verzuim kan een snellere en duurzame terugkeer in werk bevorderen waardoor langdurig verzuim kan worden voorkomen. De rol en de verantwoordelijkheid van de medewerker dient vooraf ook duidelijk te zijn.

Het in een eerder stadium onderzoeken van alternatieven en het bieden van mogelijkheden zorgt uiteindelijk in veel situaties voor minder weerstand en beter gemotiveerde werknemers. Wanneer werkgever en werknemer eerder met elkaar in gesprek gaan over de haalbaarheid van het terugkeren in eigen of aangepast werk, of over andere wijzen waarop het verzuim kan worden aangepakt, kunnen sneller stappen worden gezet en ook benodigde interventies eerder worden overwogen en/of ingezet.

In verschillende situaties kan het zinvol zijn om een externe partij in te schakelen voor hulp bij de re-integratie in het eerste spoor. Het inschakelen van een externe partij kan ook preventief plaatsvinden. Niet in de laatste plaats ter voorkoming van een loonsanctie. Re-integratie is complex en er staat voor zowel de werkgever als de werknemer veel op het spel. Ervaring met re-integratie en de daarbij betrokken instanties en partijen kan dan ook in het eerste spoor het verschil maken.

De adviseur van Passus kan u en uw medewerker van professioneel advies voorzien waardoor u de juiste stappen op het juiste moment kunt zetten. Passus adviseert in nauw overleg met de bedrijfsarts over mogelijke opbouwschema’s, waarbij met name wordt gelet op de belasting van de functie versus de belastbaarheid van de medewerker, zodat er een maximale kans is op duurzaam herstel.

De kennissessie werd afgesloten met een goed verzorgde lunch waarbij er nog voldoende tijd en ruimte was om met elkaar over dit onderwerp na te praten. Samenvattend was het een zinvolle en leerzame sessie die zowel voor de genodigden als voor de organisatoren tot nieuwe inzichten en ideeën heeft geleid.

Privacyreglement Klachtenreglement Algemene Voorwaarden